ขอนแก่น เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวกับเครือข่ายเอกชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

19 ต.ค.2561 ที่โรงแรมโฆษะขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น    นายสันติ    เหล่าบุญเสงี่ยม    รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวกับเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี        โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหน่วยงานดำเนินโครงการ

นายธีระเชษฐ   สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวกับเครือข่ายเอกชน   โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สำนักงานพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานในการสนับสนุน ยกระดับผลิตภัณฑ์  พัฒนาช่องทางการตลาด  ทั้งนี้มีการผลักดันการขายสินค้า OTOP ไปสู่หลายช่องทาง โดยสินค้าที่นำมาขาย เป็นสินค้าที่ได้จาก ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับประชาชนในชุมชน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน   จังหวัดขอนแก่นมีชุมชนจากทุกอำเภอทั้ง 26 อำเภอจำนวน 114 หมู่บ้านชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติในชุมชนตนเอง               โดยมีสำนักงานพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอจะเป็นพี่เลี้ยงให้    สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มีวิทยาการ จาก ตลาดชุมชนอัมพวา คือ ร้อยโทพัชโรดม อุนสุวรรณ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวา  บรรยายเรื่อง นวัตวิถีการเชื่อมโยงสู่ชุมชน

ทั้งนี้ เส้นทางการท่องเที่ยว ขอนแก่น มีทั้งหมด 7 เส้นทาง ซึ่งแต่ละเส้นทาง จะมีแหล่งท่องเที่ยว  สินค้า OTOP อาหารเด่น และประเพณี วัฒนธรรม ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น