มข สัมมนาวิชาการ วิศวกรรมการแพทย์สมัยใหม่  พลวัตการท่องเที่ยวยุคไทยแลนด์ 4.0

19 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมอวานี  จังหวัดขอนแก่น   นายสันติ   เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนา ในหัวข้อวิศวกรรมการแพทย์สมัยใหม่  พลวัตการท่องเที่ยวยุคไทยแลนด์ 4.0   ซึ่งจัดโดย สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวไหมและบริการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรัชญา  ชัยเกษม กล่าวว่า การจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัต ของการท่องเที่ยวและวิศวกรรมการแพทย์สมัยใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นนิสิตนักศึกษา จากหลายสถาบันในจังหวัดขอนแก่น กว่า 100 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น