ทันตแพทย์ มข. “ สืบสานพระปณิธาน เพื่อปวงประชา มีฟันดี”

ทันตแพทย์ มข. “ สืบสานพระปณิธาน เพื่อปวงประชา มีฟันดี”
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ บรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา สสจ.ขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข.รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มข.รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. บุคลากรจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และองค์กรพยาบาล จ.ขอนแก่น ร่วมในพิธี ซึ่งโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง จัดบริการตรวจรักษาพื้นฐานบริการทันตกรรมฟรี จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หน่วยงานของตนเอง
จากกระแสพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2529   ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำให้รู้ว่าทรงสนพระทัย ในเรื่องสุขภาพของประชาชนตลอดมา   อีกทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสา  ซึ่งมีแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช และประชาชนในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ร่วมเป็นอาสาสมัครในการให้บริการรักษาประชาชนที่มีปัญหาป่วยไข้และอยู่ห่างไกลสถานพยาบาล ตั้งแต่ปี 2512 จนถึงปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้บริการทันตกรรม เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เพื่อปวงประชามีฟันดี
ซึ่งเปิดให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชน อาทิ บริการอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงกับงานทันตกรรม และนิทรรศการทันตสุขศึกษา โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้น จำนวน 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า อาทิ อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือฟลูออไรด์  พร้อมนิทรรศการเพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี  การประกวดหนูน้อยฟันสวย และการให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษา การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น ตั้งแต่เวลา 08.30 -14.00 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันอาทิตย์ที่ 21ตุลาคม 2561 ถวายพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนิทรรศการสมเด็จย่ากับงานทันตกรรม นิทรรศการในหลวง รัชกาลที่ 9 กับงานทันตกรรม   และการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. กล่าวว่า “กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ  21 ตุลาคม  เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา โดยเริ่มตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2529  โดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปีและต่อมาในปี พ.ศ. 2532คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่  21  ตุลาคม  ของทุกปี  เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติแห่งชาติ ในวันดังกล่าว มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานทันตกรรม  ที่เป็นหน่วยงานของรัฐทุกแห่งในประเทศ ได้น้อมเกล้าถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแรงร่วมใจให้บริการรักษาโรคช่องปากแก่ประชาชน  โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนคริน-ทราบรมราชชนนี และเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาแด่  “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย”   ทั้งนี้หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมการตรวจรักษา  ให้บริการทางทันตกรรมตามพระราชดำริมาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เพื่อให้ประชาชนผู้มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสทางสังคมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยงบประมาณในการดำเนินงานทั้งหมดได้มาจากเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งค่าใช้จ่ายจำนวนมากเป็นการจัดซื้อเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์  และการดูแลบำรุงรักษา รวมทั้งการให้บริการรักษาทางทันตกรรม    การดำเนินงานระยะเวลาต่อมา  ได้ขยายพื้นที่การให้บริการและรูปแบบ   กิจกรรมการรักษา การเผยแพร่ความรู้ด้านทันตกรรม และสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังคงออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและยากจนทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน หรือตามแต่จะมีพระราชกระแสอยู่เป็นประจำ ทุกครั้งที่หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกปฏิบัติงานจะมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นจากทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และลักษณะทางกายภาพของผู้รับการรักษาในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงปรารถนาให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานอีกด้วย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับสุขภาพของปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมากโดย เฉพาะโรคของช่องปากและฟัน   ซึ่งดูเหมือนจะไม่ร้ายแรงแต่จัดเป็นโรคเรื้อรัง และบั่นทอนเศรษฐกิจและสุขภาพ ทรงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และทรงสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับทันตสุขภาพตลอดมา”
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชื่อว่าผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชน รู้จักดูแลรักษาสุขภาพช่องปากมากขึ้น และเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากการเจ็บปวดจากโรคในช่องปาก บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอสดุดีและขอร่วมถวายราชกุศล ตลอดจนตั้งปณิธานแน่วแน่ในการพัฒนาทันตสุขภาพของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น