พาณิชย์ขอนแก่น จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs ผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ

21 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าการลงทุนขอนแก่น สู่ AEC ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดดำเนินโครงการการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของจังหวัด และผู้ประกอบการของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 336 คูหา ปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ชื่องาน KHONKAEN GMSFAIR 2017 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 รวมระยะเวลา 5 วัน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างการค้า และการท่องเที่ยว ตลอดถึงศิลปะวัฒนธรรม กับกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN และประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง บนเงื่อนไขความสำพันธ์ของการเป็นประชาคมอาเซียน และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สินค้า และผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

KHONKAEN GMSFAIR 2017 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 รวมระยะเวลา 5 วันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น