เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อน

2 พ.ย 2561 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย   สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   นายประสาท สมจิตรนึก   ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 2561 โดยภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวทั้งการใช้จ่ายสินค้าคงทนและสินค้าในชีวิตประจำวัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อจากรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร อยู่ในเกณฑ์ดี

ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว ทั้งหมวดการก่อสร้างและหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง จากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ที่มีการเบิกจ่ายสูงในปีก่อน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้น ตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับอัตราการว่างงานปรับลดลงส่วนเงินฝากและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินชะลอลงจากไตรมาสก่อน

สรุปรายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเงินช่วยเหลือเกษตรกร รายได้ครัวเรือนภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ชะลอลง โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ส่วนหนึ่งจากการรอเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ โปรโมชั่นและเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ชะลอลง จากรายได้บริการหมวดที่พักแรม สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารผ่านเข้าออกท่าอากาศยานที่ชะลอลง อย่างไรก็ดี รายได้บริการหมวดภัตตาคารและร้านอาหารยังคงขยายตัว

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวในทุกหมวด โดยหมวดก่อสร้างขยายตัว ตามการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย

สะท้อนจากพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างโดยรวมปรับดีขึ้น สอดคล้องกับภาวะอสังหาริมทรัพย์โดยรวมที่มีทิศทางขยายตัว ด้านหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัว จากยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และการนำเข้าสินค้าทุนอื่น ๆ ส่วนการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่หดตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว ตามรายจ่ายประจำ เป็นสำคัญ เนื่องจากในปีก่อนมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ที่มีการเบิกจ่ายสูง หากไม่รวมมาตรการดังกล่าวรายจ่ายประจำยังขยายตัวดี ตามหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับรายจ่ายลงทุนชะลอลงตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทและกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน

และหมวดครุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังขยายตัว

รายได้เกษตรกร ขยายตัว ทั้งด้านผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร โดยผลผลิตขยายตัวจากยางพาราเป็นสำคัญ ตามพื้นที่เปิดกรีดและความอุดมสมบูรณ์ของต้นยางที่เพิ่มขึ้น สำหรับราคาสินค้าเกษตรขยายตัวตามราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากปริมาณผลผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม ราคายางพารา ข้าวเปลือกเหนียว และปศุสัตว์โดยรวมยังหดตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน จากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการผลิตน้ำตาลที่ยังขยายตัวดี ตามการส่งออกและปริมาณวัตถุดิบที่มีมาก รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษที่ขยายตัวต่อเนื่องตามความต้องการจากต่างประเทศ ขณะที่การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัว ตามยอดขายที่ลดลง และส่วนหนึ่งจากผลของฐานสูงในปีก่อนที่มีการเร่งผลิตก่อนปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ชะลอตัวต่อเนื่อง ตามการส่งออกที่ลดลง โดยการส่งออกไปจีนตอนใต้ลดลงจากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีการเร่งส่งออกไปก่อนหน้า และการเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกของผู้ประกอบการ สำหรับการส่งออกไปเวียดนามลดลงจากผลไม้ (ลำไยสด/ทุเรียน/มังคุด) ตามปริมาณผลผลิตผลไม้ของไทยในปีนี้ที่ลดลง ด้านการนำเข้าขยายตัวชะลอลง ตามการนำเข้าจากเวียดนามที่ลดลงจากโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เป็นสำคัญ จากฐานที่สูงในปีก่อนที่มีการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่หลายรุ่นขณะที่การนำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมจากจีนตอนใต้ยังขยายตัวดี ตามการเติบโตของธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศ  ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.48 สูงขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสำคัญ สำหรับอัตราการว่างงานปรับลดลง โดยผู้มีงานทำภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมลดลง ยกเว้นภาคการค้าเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น