ผู้ว่าฯ ขอนแก่นเปิดอบรมยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs ขอนแก่น

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น .นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้าการลงทุนสินค้า OTOP SMEs และ ผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้าการลงทุนสินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 กิจกรรมได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ประกอบการในชุมชนจังหวัดขอนแก่น ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับอำเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค การประกวดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ชุมชนต้นแบบ และ กิจกรรม การจัดมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 10 ธันวาคม 2561 โดยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ จังหวัดขอนแก่น และได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดงานครั้งนี้นอกจากกิจกรรมที่หลากหลายแล้วยังมีการเปิดและโชว์ผ้าไหมลายแคนแก่นคูณ ซึ่งเป็นลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่นที่มีการทอดออกมาครั้งแรกด้วยเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดขอนแก่น จากลายผ้าประจำจังหวัด ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น