กระทรวงวิทย์ฯ สัมมนาการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวและสินค้าเกษตรแปรรูป ที่ภาคอีสาน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว    ได้จัดสัมมนาการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวและสินค้าเกษตรแปรรูปครบวงจรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคเกษตร   ภาคการผลิต   และภาคบริการเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน   การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป    ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาด้าน เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน    OTOP และประชาชนทั่วไป    เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดในประเทศและต่างประเทศ   เพื่อสร้างความมั่นคง   มั่งคั่งและยั่งยืน    ให้ชุมชน             สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภาพรวมการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวและสินค้าเกษตรแปรรูปครบวงจร   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นที่ปรึกษาและนักวิจัย วว  ผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการการแนะนำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติและการเสวนาแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ

โดยผู้ร่วมเข้าสัมมนาประกอบด้วยผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น     บึงกาฬ   หนองคาย   เลย   อุดรธานี   นครพนม   สกลนคร   หนองบัวลำภู   กาฬสินธุ์   มุกดาหาร    มหาสารคามและร้อยเอ็ดรวมทั้งสิ้น 12 จังหวัด    รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด    สำนักงานพัฒนาชุมชน           สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งสิ้นประมาณ 160 คน

โดยมี ดร.บัณฑิต   ฝั่งสินธุ์       ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นคนกล่าวรายงาน   และได้รับเกียรติจากนายสุเทพ   มณีโชติ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น