กระทรวงวิทย์ฯ สัมมนาการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวและสินค้าเกษตรแปรรูป ที่ภาคอีสาน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว    ได้จัดสัมมนาการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวและสินค้าเกษตรแปรรูปครบวงจรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีภารกิจในการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคเกษตร   ภาคการผลิต   และภาคบริการเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน   การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป    ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาด้าน เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พร้อมถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน    OTOP และประชาชนทั่วไป    เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดในประเทศและต่างประเทศ   เพื่อสร้างความมั่นคง   มั่งคั่งและยั่งยืน    ให้ชุมชน             สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภาพรวมการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวและสินค้าเกษตรแปรรูปครบวงจร   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นที่ปรึกษาและนักวิจัย วว  ผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการการแนะนำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติและการเสวนาแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ

โดยผู้ร่วมเข้าสัมมนาประกอบด้วยผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น     บึงกาฬ   หนองคาย   เลย   อุดรธานี   นครพนม   สกลนคร   หนองบัวลำภู   กาฬสินธุ์   มุกดาหาร    มหาสารคามและร้อยเอ็ดรวมทั้งสิ้น 12 จังหวัด    รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด    สำนักงานพัฒนาชุมชน           สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งสิ้นประมาณ 160 คน

โดยมี ดร.บัณฑิต   ฝั่งสินธุ์       ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นคนกล่าวรายงาน   และได้รับเกียรติจากนายสุเทพ   มณีโชติ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น