กกต.ขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

กกต.ขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

          นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะให้คณะกรรมการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ ที่ต้องรับผิดชอบภารกิจในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ที่จะมีขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 107 วรรค 5 บัญญัติให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้มีผลใช้บังคับแล้ว และภายใน 5 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเริ่มดำเนินการเพื่อเลือกไม่ช้ากว่า 30 วัน ประกอบกับมาตรา 269 บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 107 จำนวน 200 คน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 268 ไม่น้อยกว่า 15 วัน และนำรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นั้น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัด จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการการเลือกระดับจังหวัด ในระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธานกรรมการการเลือกระดับอำเภอ โดยมีส่วนปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ ซึ่งการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ เป็นการเลือกในระบบใหม่ที่มีวิธีการแตกต่างไปจากที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ที่มาตามรัฐธรรมนูญปี 2540 และปี 2550 ดังนั้น ประธานกรรมการการเลือกระดับจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกระดับจังหวัดและระดับอำเภอ จะต้องสามารถ ถ่ายทอดความรู้ แก่ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญคือจะผิดพลาดไม่ได้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น