ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

นางธนวรรณ สุขไพศาล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรม วันลอยกระทง ของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อรักษาขนบธรรมเนียม อันดี สืบสานประเพณี ของชาติที่สืบต่อกันมา โดยมีผู้รับบริการ และผู้ปกครอง มาร่วมงาน กว่า 50 คน โดยในงานมีการผลิตกระทงจากขนม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการเข้าร่วมสังคม การทำงานเป็นกลุ่ม และมีการประกวดนางนพมาศ ของผู้รับบริการ จากตัวแทนกลุ่มออทิสติกมีภาษา กลุ่มออทิสติกไม่มีภาษา และกลุ่มสติปัญญา จากนั้นมีการนำกระทงไปลอยที่ สระน้ำภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และมีการรับประทานอาหารร่วมกัน และในวันนี้มีจิตอาสา มาบริการตัดผมฟรี ให้กับน้อง ๆ เด็กออทิสติกอีกด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น