สพป.ขอนแก่น เขต 1จัดงาน”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

สพป.ขอนแก่น เขต 1จัดงาน”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 25 พ.ย.ที่ สนามฝึกอบรมค่ายลูกเสือแก่นนคร ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายปานทอง คูสระพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี เปิดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี ดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 1 นายเสด็จ ทะยะราช นางภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง.ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1นายวิบูลย์ โพธิ์ลุขา น.ส. ประภาพร สำเรียงจิตต์ อดีต รองผอ. สพป.ขอนแก่นเขต 1นายจเด็จ อาศนะ รอง ผอ.รร.กัลยาณวัตร นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ ผอ.รร.บึงเนียมใคร่นุ่น ตลอดจนกรรมการจัดงาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารลูกเสือจังหวัด ลูกเสือ และเนตรนารี กว่า 5,000 คน ร่วมงาน
นายปานทอง คูสระพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ด้วยวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของบรรดาลูกเสือเนตรนารี เพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จากการรายงานทราบว่า บรรดาลูกเสือเนตรนารี ที่มาพร้อมกัน ณที่นี้ต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมด้วยการร่วมถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีณสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ซึ่งสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศได้ประกอบพิธีโดยอย่างพร้อมเพียง และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่านซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง
นายปานทอง กล่าวอีกว่านับว่าเป็นโอกาสอันดี ที่ได้มาพบปะกับบรรดาลูกเสือเนตรนารีและผู้คับบัญชาอีกวาระหนึ่ง กิจการลูกเสือนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพราะปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องระเบียบวินัยความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างความสมานฉันท์ในหมู่คณะและเยาวชนลูกเสือทั่วโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศลูกเสือเนตรนารีจึงต้องมีความศรัทธาต่อกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง ถึงจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของชาติต่อไปในอนาคต
ด้านดร.ภูมิภัทร. เรืองแหล่ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า เนื่องจาก วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2454 เป็นต้นมากิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับมีการบรรจุวิชาลูกเสือไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน ช่วยให้เด็กและเยาวชน มีระเบียบวินัยซื่อสัตย์เสียสละต่างคติพจน์พระราชทานให้กับลูกเสือว่า”เสียชีพอย่าเสียสัตย์”นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์ท่าน ทางจังหวัดขอนแก่นจึงไม่จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีและวันที่ 25 พ.ย.2561 ขึ้นเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้ได้ย้ายการจัดสถานที่มาจัดที่ใกล้ คือสนามลูกเสือแก่นนคร เพื่อให้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือพี่น้องลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้านได้มีส่วนร่วมและจะได้บำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณค่ายลูกเสือแก่นนครเป็นลำดับต่อไป และมีผู้เข้าร่วมงานจากสถานศึกษาในสังกัดและสังกัดอื่นจำนวน 5 ,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น