รร.ชุมแพศึกษา คว้าแชมป์!ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง”ขอนแก่น คอนเทสต์”ปี 2

“รร.ชุมแพศึกษา “คว้าแชมป์!ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง”ขอนแก่น คอนเทสต์”ปี 2
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 1ธ.ค.ที่ เวทีกลางงานไหม สนามหน้าศาลากลาง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการประกวดและมอบรางวัล การแข่งขันการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง”ขอนแก่นคอนเทสต์” ต้านภัยยาเสพติด ในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561 ปีที่ 2โดยมีนายภูมิพัทร เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้เข้าร่วมประกวดวงดนตรีลูกทุ่งขอนแก่น คอนเทสต์ ต้านภัยยาเสพติด จากจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ 4 จังหวัดคือจ.กาฬสินธ,ุ์จ.ขอนแก่น,จ.มหาสารคามและจ.ร้อยเอ็ด จำนวน 12 วงร่วมงาน
นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง”ขอนแก่นคอนเทสต์ ต้านภัยยาเสพติด” ในปีนี้ เป็นการจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนผู้มาเที่ยว เที่ยวชมงานเทศกาลไหมอย่างมากมาย ในการจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ขอนแก่นคอนเทสต์ ต้านภัยยาเสพติด ในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรีและการร้องเพลง ตลอดจนการแสดงออกถึงความรักความสามัคคี การอยู่ร่วมกันของกลุ่มเยาวชนที่แสดงออกในด้านดนตรี เป็นการเพิ่มทักษะชีวิตและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข แก้ปัญหาสังคมให้ลดน้อยลง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปะด้านดนตรีลูกทุ่ง ให้อยู่สืบไปและเยาวชนที่เข้าร่วมประกวดวงดนตรีในครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาชนทั่วไป และจะเป็นผู้ใหญ่ ที่ดีของชาติในอนาคต
ด้านนายภูมิพัทร เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า ประเพณงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2561จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 รวม 12 วัน 12 คืน ณ บริเวณสนามศาลากลาง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวจังหวัดขอนแก่น ที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ 2522 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดขอนแก่น โดยในปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ได้กำหนดให้มีการจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งของเด็กและเยาวชน ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัด คือจังหวัดกาฬสินธุ์,จังหวัดขอนแก่น,จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้ชื่อการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งว่า”ขอนแก่นคอนเทสต์” ต้านภัยยาเสพติด โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการดังกล่าว มีวงดนตรีสมัครเข้าประกวดจำนวนทั้ง 12 วง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กับคณะวงดนตรีลูกทุ่ง ที่เข้าประกวด จังหวัดขอนแก่นจึงได้ดำเนินการขอพระราชทานโล่สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่วงดนตรีที่ชนะเลิศและมอบเงินรางวัล 80,000 บาทแก่วงที่ชนะเลิศที่ 1ในการประกวดในครั้งนี้
โดยผลการแข่งขันการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งว่า”ขอนแก่นคอนเทสต์” ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 ปีที่ 2 ซึ่งทีมชนะเลิศ ได้แก่ทีม วงดนตรีช่อนนทรี โรงเรียนชุมแพศึกษา รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 80,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1รับโล่และเงินรางวัล 60,000 บาทได้แก่วงดนตรีเสลภูมิวิทยาลัย SPK band รับโล่และเงินรางวัล 60,000 บาท และทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่วงดนตรีศูนย์ประสานงานพัฒนาอำเภอพระยืน รับโล่และเงินรางวัล 40,000 บาท และทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท มีจำนวน 6 โรงเรียนได้แก่ 1.วงดนตรีลูกทุ่งนครพงศ์พล 2. วงดนตรีลูกทุ่งอนุบาลชุลีพร 3. วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 4 .วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 5 วงดนตรีลูกทุ่งน้ำพองศึกษา และ 6 .วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนขามแก่นนคร

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น