งานคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 ครบรอบ 4 ปี

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค4 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่นได้มีการจัดงานคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4ครบรอบ 4 ปี  โดยนายสมหมายหิรัญสมบรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 กล่าวว่าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค4 ได้ดำเนินการเปิดให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานและผู้ประกันตนทุพพลภาพตั้งแต่วันที่9 สิงหาคม 2556 และมีพิธีเปิดอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค4 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม2557 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชทานดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคาร         และทางศูนย์ก็ถือปฏิบัติอันเป็นประเพณีกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีแต่เนื่องจากในปีนี้ วันที่ 1ธันวาคม 2561 ตรงกับวันหยุดราชการ จึงได้จัดงานวันนี้      เป็นวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค4         สำหรับปี2561 ครบรอบ 4 ปีการดำเนินงานการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารอบรับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันระหว่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูจากอดีตและปัจจุบัน     ตลอดจน ให้นายจ้างลูกจ้างและบุคคลได้ทราบข่าวสารการให้บริการของศูนย์ฟื้นฟู   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบุคลากรของศูนย์ฟื้นฟูฯได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้บริการแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน  โดยให้บริการฟื้นฟูสภาพแบบครบวงจรได้แก่การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจ   ด้านสังคมและด้านการแพทย์         การฟื้นฟูด้านอาชีพเพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูได้รับบริการอย่างมีคุณภาพมีชีวิตที่ดีขึ้นช่วยเหลือตนเองได้มีอาชีพมีรายได้และไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม           ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพจากสำนักงานประกันสังคม20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2556-2561จำนวน 392 คนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีทำบุญเลี้ยงพระและวิธีใช้วิธีบายศรีสู่ขวัญในช่วงเช้า         การมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูโดยได้รับเกียรติจากนางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์     ผู้ตรวจราชการกรม    สำนักงานประกันสังคมให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน   


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น