ขอนแก่นขับเคลื่อนนโยบายถนนลาดยางพาราดินซีเมนต์ โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร

ขอนแก่นขับเคลื่อนนโยบายถนนลาดยางพาราดินซีเมนต์     นายสมศักดิ์ จังตระกุล             ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงMOU  การทำถนนลาดยางพาราดินซีเมนต์ระหว่างจังหวัดขอนแก่น    องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของจังหวัดขอนแก่นทั้งเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน กว่า 250แห่งในจังหวัดขอนแก่น    ซึ่งจะได้ถนนอย่างน้อย หมู่บ้านละ 1กิโลเมตรสำหรับจังหวัดขอนแก่นมีอยู่ 2,331 หมู่บ้าน   เป้าหมาย จะร่วมกันทำถนนไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลเมตร   การลงนามความร่วมมือครั้งนี้องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนการนำยางพารามาทำเป็นถนนยางพาราดินซีเมนต์    ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจเพราะมีต้นทุนต่ำแต่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำและแนวทางในการระบายสต็อกยางได้อีกทางหนึ่งจึงควรมีการพัฒนายกระดับความร่วมมือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่า  ในส่วนจังหวัดขอนแก่นมีชาวสวนยางพารา 6,620 ราย มีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 100,000 ไร่ วันนี้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมกันพัฒนาประเทศและให้ความร่วมมือในการทำถนนลาดยางพาราดินซีเมนต์เพราะถือเป็นการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง และถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรชาวสวนยาง     ด้าน   นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการทำงานของรัฐบาลมุ่งหวังในประชาชนอยู่ดีมีสุข  ลดความขัดแย้ง   การสร้างถนนลาดยางพาราดินซีเมนต์ครั้งนี้ถือเป็นการช่วยพัฒนาประเทศคนไทยจะมีถนนที่นุ่มขับขี่ง่ายไว้ใช้งานเป็นการตอบสนองโจทย์ของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทยมีความสุขการนำยางพารามาใช้ในการรองรับพื้นถนน   ทั้งนี้นโยบายรัฐบาลออกมาตราการเพื่อเพิ่มช่องทางการใช้ยางพาราในประเทศเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น