ขอนแก่นจัดงานวันคนพิการสากล

วันที่ 17 ธันวาคม 2561: ที่ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ซึ่ง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมขึ้นมา การจัดงานครั้งนี้เพื่อรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสแสดงศักยภาพให้สังคมได้เห็น ทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม กิจกรรมภายในงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่นมีการอ่านสาส์นวันคนพิการสากล มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับคนพิการต้นแบบ รวมทั้งผู้สนับสนุนการจัดงานและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คนพิการ การแสดงความสามารถของคนพิการทุกประเภท การออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของคนพิการ นิทรรศการและจุดบริการจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งองค์กรคนพิการต่างๆ  เช่น ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9  รร คนตาบอด  รร มารีย์ศึกษาพิเศษมารีย์นิรมล  เป็นต้น ในงานมีการการเสวนาในหัวข้อเติมพลังใจ ให้โอกาส โดยมีผู้แทนคนพิการ คนพิการ ครอบครัว เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น