รร.เอกชนขอนแก่น” กลุ่มปฐมวัย เปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์

“รร.เอกชนขอนแก่น” กลุ่มปฐมวัย เปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์
สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจำขอนแก่นได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัดขอนแก่นแล้วนำผลการแข่งขันที่ได้ไปแข่งขันต่อเนื่องในวันศึกษาเอกชนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 15 ธ.ค. ที่ห้องประชุม รร.มณีอนุสรณ์ ถนนรื่นรมย์  เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รอง ศธจ.ขอนแก่น รักษาการ ศธจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน โดยมี นายสุเทพ บุณยฤทธิ์รักษา นายกสมาคมผู้บริหารรร.เอกชน จ.ขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ตลอดจนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียน และเด็กนักเรียนอนุบาล รร.เอกชน จ.ขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขัน
นายสุวัฒนชัย แสนราช รก.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกสังกัด ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดศึกษาระดับปฐมวัย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ศิลปะ และงานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางที่จะพัฒนาความรู้ไปสู่สากลได้ในอนาคต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองที่ส่งผลให้จัดการศึกษาในสถานศึกษามีคุณภาพ อย่างเป็นรูปประธรรมและสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุเทพ บุณยฤทธิ์รักษา นายกสมาคมผู้บริหาร รร.เอกชน จ.ขอนแก่น กล่าวว่าสืบเนื่องจาก ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปีถือเป็น”วันการศึกษาเอกชน”โดยในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการ จัดงานวันการศึกษาเอกชนในทุกภูมิภาค ซึ่งในปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
นายสุเทพ กล่าวด้วยว่าการจัดงานการแข่งขันแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2561มีจุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงพลังและศักยภาพโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้ผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนในวันการศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้มีเวทีในการแข่งขันทักษะวิชาการ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ทางสช. และสมาคมปส.กช .ยังได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีรางวัลดังนี้ รางวัลสดุดีครูเอกชน รางวัลครูเอกชนดีเด่น รางวัลเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่นและคณะกรรมการปส.กช จังหวัดขอนแก่นได้นำเสนอเพื่อมอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานต่อไป .เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น