นิติศาสตร์ มข.จับมือกับ คณะบริหารธุรกิจ ลงนาม MOU เพิ่มโอกาสและพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา


คณะนิติศาสตร์ มข.จับมือกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข .ลงนาม MOU เพิ่มโอกาสและพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาเพื่อเข้าสู่วิชาชีพขั้นสูงภายใต้การจัดการศึกษา intestinal เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มข. ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มข. พร้อมด้วยรศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา ให้มีทักษะทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กัน ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวมถึงบูรณาการรายวิชาทางด้านการจัดการผู้ประกอบการ(Entrepreneurship management ) และกฎหมายธุรกิจ Business Law)เข้าไปในหลักสูตรและจัดการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนเป็นวิชาเลือก และวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรปกติหรือหลักสูตร เสริมทักษะด้านการบริหารจัดการและด้านกฎหมาย โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน
   ผศ.กิตติบดี กล่าวว่า ผู้บริหารทั้ง 2 คณะมีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดโดยตรงแก่นักศึกษาและสร้างโอกาสความท้าทายต่อการเรียนรู้ยุคใหม่ได้แก่ 1.ด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีปริญญาโทกฎหมายการจัดการผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม ด้าน
การจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s degree Program)และ3 .ด้านการจัดการหลักสูตรอบรม
   ผศ.กิตติบดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ มข.กล่าวอีกว่าการสร้างนวัตกรรมและสร้างพื้นที่โอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา เชื่อว่าจุดเด่นของทั้ง 2 คณะ จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถเกื้อหนุนส่งเสริมกันได้โดยการบริหารธุรกิจเดี๋ยวจะมีความเด่นชัดในเรื่องของวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้ประกอบการในลักษณะของ startup ซึ่งเป็นความจำเป็นของประเทศ ในขณะเดียวกันนักกฎหมาย ซึ่วต้องการเติมเต็มในเรื่องของวิสัยทัศน์ทางด้านกฎหมายธุรกิจหรือแม้แต่การประกอบธุรกิจ เชื่อว่าการลงนามของทั้ง 2 หน่วยงานในครั้งนี้และจะเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาของนักเรียนเอง ในอนาคตนี้
   ด้าน รศ.ดร.เพ็ญศรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีกล่าวว่า ในการลงนามระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นความร่วมมือระหว่าง 2 คณะ ในการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนหลักสูตรที่มีความหลากหลาย มีความแปลกใหม่เพื่อที่นักศึกษาจะได้มีโอกาส ได้เรียนทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็จะมีโอกาสได้เรียนทางด้านกฎหมายด้วยเช่นเดียว เพราะว่าทั้งสองคณะนี้มีความเหมือนกันอยู่ เพราะถ้าคนที่รู้กฎหมาย ถ้ามีความรู้ทางธุรกิจ ก็จะสามารถเพิ่มพูนตัวเอง หรือมีคุณค่าในตัวเอง ในการไปทำงานในข่ายเดียวกัน ถ้าใคร มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านธุรกิจ และมีความรู้ทางกฎหมาย พร้อมกันก็จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะพิเศษในการที่จะทำงานได้ดียิ่งขึ้น 
   รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวอีกว่าดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการวางรากฐานให้นักศึกษา ได้มีการเพิ่มพูนตัวเอง เช่นเดียวกันกับอาจารย์ ที่แต่เดิมอาจจะทำการสอนแบบต่างคนต่างสอน แต่ตอนนี้จะเป็นการสอนควบคู่กันไป เหมือนมาแต่งงานกัน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถเรียน 2 ปริญญาได้ทั้งปริญญาทางบริหารธุรกิจ มาได้ปริญญาที่สองปริญญาโทนิติศาสตร์ เช่นเดียวกันทางสาขานิติศาสตร์ก็สามารถที่จะไปรับปริญญาทางบริหารธุรกิจได้เช่นเดียวกัน และอีกอันนึงที่ทั้ง 2 คณะร่วมมือกันก็คือเรื่องของหลักสูตรป.ตรี ต่อป.โท
   รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวด้วยว่าซึ่งเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นหลักสูตรก้าวหน้าก็คือเรียนตรีอะไรก็ต้องต่อโทด้านนั้น แต่หลักสูตรที่จะทำใหม่ร่วมกันนี่คือเรียนป.ตรีนิติศาสตร์ แล้วไปต่อโททางบริหารธุรกิจ เป็นการย่นระยะเวลาแทนที่จะไปเรียนโท 2 ปี เหลือเวลาแค่ปีเดียว เพราะเราจะให้นักศึกษาเรียนล่วงหน้าไปก่อนเรียนสะสมไปก่อนตั้งแต่ปี 4 ซึ่งพอจบนิติศาสตร์มา อีกประมาณปีเดียวก็จบปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ
เป็นหลักสูตรที่เรียกกันว่า 4 + 1 เรียกได้ว่า 5 ปีจบโท ซึ่งนักศึกษาก็จะเก่งทั้งทางด้านกฎหมายเก่งทั้งทางด้านบริหารธุรกิจ
   รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวเพิ่มเติมว่ายังมีอีกหลักสูตรที่ทั้ง 2 คณะจะร่วมมือกันก็คือ การจัดหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่เรียนจบแล้ว ทางคณะฯมีใบประกาศนียบัตรให้ นักศึกษาอาจจะมาเรียนกับทางคณะฯ แค่ประมาณเดือนสองเดือน เมื่อจบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรไป หลังจากนั้นนักศึกษาสามารถเอาประกาศนียบัตรนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ หรือถ้ามีความต้องการอยากจะกลับมาเรียนปริญญาโท ก็สามารถจะนำใบประกาศนียบัตรนี้ มาเปลี่ยนเป็นหน่วยกิตเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อที่จะสามารถผ่านบางวิชาไปได้
   โดยที่ไม่ต้องมาเรียนใหม่นี่คือความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องใหม่ และก็เป็นความเกี่ยวโยงการที่จะก่อให้เกิดผลดีกับผู้เรียนในทุกๆด้าน ซึ่งนอกจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองแล้ว จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาภายนอกและบุคคลทั่วไปที่สนใจทั่วไปที่สนจะเข้ามาเรียน เช่นการทำหลักสูตร Mini MBA หรือการจัดอบรมทางด้านการเงิน และทางด้านกฎหมายทางด้านธุรกิจ ออกมาหลากหลายน่าจะเป็นความแปลกใหม่ จึงอยากจะให้ผู้ที่สนใจ ติดตามผลงานของทั้งสองคณะ ที่จะนำความคืบหน้าและความสำเร็จ จากการลงรามความร่วมมือพัฒนาทางวิชาการร่วมกัน สู่สายตาประชาชน นับว่าเป็นโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาและรวมทั้งคนทั่วไปได้ได้มีทางเลือกได้มากยิ่งขึ้น.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น