ขอนแก่น จัดงานมหกรรมหมอลำพาเหรด Festival

21 ธค 61  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน  เทศบาลนครขอนแก่น  ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัดวิถี  ชุมชนคุณธรรม 26 ชุมชนและสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น   ได้จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมหมอลำพาเหรด Festival ระดับจังหวัด   ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นในเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนคุณธรรม    ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัดวิถีของจังหวัดขอนแก่นและเผยแพร่สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงหมอลำให้สืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปและเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชน ในการนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดความแข็งเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล
          โดยงานมหกรรมหมอลำ Palace Festival จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม  2561
ภายในงานมีกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมหมอลำที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของจังหวัด    กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP   นวัดวิถีและชุมชนคุณธรรมต้นแบบ   การจัดนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัดวิถีจาก 26 อำเภอ 114 หมู่บ้าน    นิทรรศการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม   ผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจากชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น    การแสดงผ้าไหมที่ชนะการประกวดประจำปี 2561 การจัดนิทรรศการงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2561 โดยสำนักงานไปรษณีย์เขต 4 ขอนแก่น
       ทั้งนี้ในวันที่ 21 ธันวาคม  2561 มีการแสดงหมอลำกลอนประยุกต์จากชุมชนคุณธรรม วัดมธุวัณโณวาส    อำเภอกระนวนและการแสดงฟ้อนรำประกอบกลองยาวจากชุมชนคุณธรรมวัดศิริทรงธรรมอำเภอบ้านแฮด   ส่วนวันที่ 22 ธันวาคม เป็นการแสดงหมอลำหุ่นสินไชยน้อย 300 ปีจากชุมชนคุณธรรมวัดไชยศรี   อำเภอเมือง  ขอนแก่นและการแสดงหมอลำพื้นบ้านจากชุมชนคุณธรรมวัดสวรรค์นาราม  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น