งานตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดขอนแก่นปีการผลิต 25561/62

11 ธันวาคม 2561 ขอนแก่นจัดงานตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 25561/62 ที่ธกส สาขาตลาดกลางสินค้าการเกษตร อำเภอเมือง; จังหวัดขอนแก่น
นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้พูดถึงการจัดงานตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดขอนแก่นปีการผลิต 25561/62 ครั้งที่ 3 ที่ิ ธกสสาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการข้าวมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 61/62 ด้านการตลาดโดยดำเนินโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกด้วยการจัดหาผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อข้าวเปลือก เพื่อให้เกิดการแข่งขัน มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการซื้อขาย ทำให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในด้านการตลาดและการจำหน่ายข้าวเปลือกรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้าใจระบบ ซื้อขายในตลาดและคุณภาพของข้าวเปลือก อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวเปลือกให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้นทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นโดยพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้จัดตลาดนัดข้าวเปลือกในพื้นที่ที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดจำนวน 3 ครั้ง
ครั้งแรกจัดที่สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง สาขาบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีโรงสีร่วมซื้อข้าวเปลือกจำนวน 4 รายมีเกษตรกรมาขายข้าว 352 ราย
ครั้งที่ 2 จัดที่สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นมีโรงสีร่วมซื้อค่าจำนวน 3 ราย มีเกษตรกรมาขายข้าวเปลือก 403 รายและครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจัดที่ ธกส สาขาตลาดกลางสินค้าการเกษตรโดยมีผู้ประกอบการโรงสีเข้ามารับซื้อข้าวเปลือกจำนวน 3 ราย ครั้งที่ 3 ที่ิ ธกสสาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการข้าวมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 61/62 ด้านการตลาดโดยดำเนินโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกด้วยการจัดหาผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อข้าวเปลือก เพื่อให้เกิดการแข่งขัน มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการซื้อขาย ทำให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในด้านการตลาดและการจำหน่ายข้าวเปลือกรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้าใจระบบ ซื้อขายในตลาดและคุณภาพของข้าวเปลือก อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตข้าวเปลือกให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้นทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นโดยพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้จัดตลาดนัดข้าวเปลือกในพื้นที่ที่ผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดจำนวน 3 ครั้ง
ครั้งแรกจัดที่สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง สาขาบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีโรงสีร่วมซื้อข้าวเปลือกจำนวน 4 รายมีเกษตรกรมาขายข้าว 352 ราย
ครั้งที่ 2 จัดที่สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นมีโรงสีร่วมซื้อค่าจำนวน 3 ราย มีเกษตรกรมาขายข้าวเปลือก 403 รายและครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจัดที่ ธกส สาขาตลาดกลางสินค้าการเกษตรโดยมีผู้ประกอบการโรงสีเข้ามารับซื้อข้าวเปลือกจำนวน 3 รายเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น