ขอนแก่น พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้า OTOP นวัติวิถี

26 ธค  61 ที่ โรงแรม  อวานี  ขอนแก่น  สำนักงานพัฒนาชุมชน ได้จัด   ส่งมอบ บรรจุภัณฑ์ สินค้า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จังหวัดขอนแก่น   โดยเป็นโครงการ ที่มีกิจกรรมเชื่อมโยงกันหลายกิจกรรมเช่นการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และชุมชนท่องเที่ยว 7 เส้นทาง และกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว จัดทำแผนพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง ซึ่งกำหนดลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.ขอนแก่น ทั้ง 114 ชุมชน    ทั้งนี้การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้เสน่ห์   ภูมิปัญญา   วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ชุมชนต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี   ชวนกันคิด   ชวนกันทำผลิตสินค้าและบริการรวมทั้งการมีเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่า  ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนประทับใจและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมภายในชุมชนซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชนทุกคนมีความสุข  เป็นการสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนและ และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่าง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมย่อยของโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP ณวัดวิถีจังหวัดขอนแก่นโดยเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการประเภทอาหารได้รับการพัฒนาสินค้าประเภทอาหารซึ่งเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพได้รับมาตรฐานแปรรูปบรรจุภัณฑ์และแบรนด์เนมโลโก้ยี่ห้อเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวซื้อรับประทานในพื้นที่และเป็นของฝากที่ระลึกหลังจากออกพื้นที่แล้วโดยมีหมู่บ้านที่ร่วมโครงการ 114 หมู่บ้าน 86ตำบล 26 อําเภอ  โดยในงานมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ได้รับรางวัลด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น