ขอนแก่น จัดงานปีใหม่ผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมอายุขอนแก่น กล่าวว่าสืบเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี 2548 โดยมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10 และกำลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ซึ่งจะมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 20 และในปี 2574 ประเทศจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดโดยมีประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 28 จากสภาพสังคมไทยปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาวในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้ลูกหลานต้องออกไปประกอบอาชีพ จึงทำให้ผู้สูงอายุมีหน้าที่ในการดูแลบ้านหรือเลี้ยงดูลูกหลาน ทำให้ขาดโอกาสในการเข้ามีส่วนร่วมทางสังคมของชุมชนหรือของผู้สูงอายุด้วยกัน เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุหมายถึงผู้สูงอายุในครอบครัว ชุมชนหรือผู้สูงอายุอื่นในสังคมทั่วไป
ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิ อนงค์ วงศ์วานิชและชุมชนร่วมใจผู้สูงวัย ได้กำหนดกิจกรรมประจำปี คือกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้ามีส่วนร่วมแสดงศักยภาพได้ตามความถนัดและที่เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกหลาน และเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุของจังหวัดขอนแก่นสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดขอนแก่น รองรับการเป็นขอนแก่น Smart City ด้วย
ทั้งนี้กิจกรรมการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน จากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น การแสดงของน้อง ๆ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น สูงอายุในเทศบาล ตำบลสะอาด ในงานมีการมอบป้ายสนับสนุนโครงการสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุโดยปรับปรุงห้องน้ำให้ได้มาตรฐานที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง การมอบป้ายสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุรวม 2 พื้นที่ คือเทศบาลตำบลบ้านฝางและเทศบาลตำบลบ้านค้อ การมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุที่บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2 ครอบครัว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดให้ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยมีครอบครัว คุณพ่อ คูณแม่ ของศิลปิน ติ๊ก ชีโร่ เข้ารับมอบรางวัลด้วย มีการรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเสียง 1 ชุด และการรับมอบเงินสนับสนุนโครงการบ้านปันสุขเพื่อสูงอายุในการซ่อมแซมและสร้างที่อยู่ให้ผู้สูงอายุ จำนวน 1 รายเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น