ขอนแก่น จัดงานปีใหม่ผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมอายุขอนแก่น กล่าวว่าสืบเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี 2548 โดยมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 10 และกำลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ซึ่งจะมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 20 และในปี 2574 ประเทศจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดโดยมีประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 28 จากสภาพสังคมไทยปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาวในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้ลูกหลานต้องออกไปประกอบอาชีพ จึงทำให้ผู้สูงอายุมีหน้าที่ในการดูแลบ้านหรือเลี้ยงดูลูกหลาน ทำให้ขาดโอกาสในการเข้ามีส่วนร่วมทางสังคมของชุมชนหรือของผู้สูงอายุด้วยกัน เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุหมายถึงผู้สูงอายุในครอบครัว ชุมชนหรือผู้สูงอายุอื่นในสังคมทั่วไป
ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิ อนงค์ วงศ์วานิชและชุมชนร่วมใจผู้สูงวัย ได้กำหนดกิจกรรมประจำปี คือกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้ามีส่วนร่วมแสดงศักยภาพได้ตามความถนัดและที่เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกหลาน และเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุของจังหวัดขอนแก่นสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดขอนแก่น รองรับการเป็นขอนแก่น Smart City ด้วย
ทั้งนี้กิจกรรมการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน จากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น การแสดงของน้อง ๆ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น สูงอายุในเทศบาล ตำบลสะอาด ในงานมีการมอบป้ายสนับสนุนโครงการสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุโดยปรับปรุงห้องน้ำให้ได้มาตรฐานที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง การมอบป้ายสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุรวม 2 พื้นที่ คือเทศบาลตำบลบ้านฝางและเทศบาลตำบลบ้านค้อ การมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุที่บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2 ครอบครัว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุภายใต้แนวคิดให้ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยมีครอบครัว คุณพ่อ คูณแม่ ของศิลปิน ติ๊ก ชีโร่ เข้ารับมอบรางวัลด้วย มีการรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเสียง 1 ชุด และการรับมอบเงินสนับสนุนโครงการบ้านปันสุขเพื่อสูงอายุในการซ่อมแซมและสร้างที่อยู่ให้ผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น