สนข ดูแลผู้พิการ ผู้สูงวัยที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะ

7 มกราคม 2561 ที่โรงแรมพูลแมน ราชาออคิดขอนแก่น สำนักงาน นโยบายและแผนการขนส่ง และจราจรหรือสนข ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้เพื่อให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน โดยมีนายวิจิตต์ นิมิตรวานิช นักวิชาการคนทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรมาเป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมโดยสนพ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึงและการใช้บริการของทุกคนโดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่องเช่นการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 รับทราบผลการดำเนินงาน การยกระดับมาตรฐานยานพาหนะประเภทต่างๆให้สามารถรองรับการใช้งานของคนพิการและผู้สูงอายุ การพัฒนาอาคารต้นแบบอาคารสถานที่ที่ใช้บริการขนส่ง ซึ่งปรับปรุงออกแบบตามหลัก Universal Design และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลงาน นำไปสู่การยกระดับสภาพกายภาพของอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ปัจจุบันยังได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นกรอบชี้นำให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาในหน่วยงานต่างๆแต่ละมิติได้แก่ด้านนโยบายและข้อกฎหมาย ด้านการพัฒนาโครงสร้างกายภาพ ด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีจำเป็นสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในภาคบริการภาคขนส่ง ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว ได้จัดทั้งสิ้น 4 ครั้งใน 4 ภูมิภาคซึ่งเนื้อหาที่อบรมแบ่งเป็น 2 หลักสูตรคือหลักสูตรความการอบรมความรู้ด้านการออกแบบตรวจสอบประเมินผลการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุและหลักสูตร การอบรมทักษะการบริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรในภาคขนส่งที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์และเป้าหมายเรื่องการเข้าถึงระบบขนส่งที่เสมอภาคและเท่าเทียมโดยมีตัวแทน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม องค์กรส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมอบรมกว่า 80 คน


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น