ทูต เยอรมนี ประจำประเทศไทย มาเยือนเทคนิค ไทย เยอรมัน ขอนแก่น

17 มกราคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายเกออร์ค ชมิคท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ที่เดินทางมาเยือนวิทยาเขตขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ผู้บริหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่านักเรียนเยอรมนี บุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมา วิทยาเขตขอนแก่น ที่ก่อตั้งจากสัญญาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2506 ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น แต่บุคคลทั่วไปนิยมเรียกว่า “เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น” จากสายสัมพันธ์ที่รัฐบาลไทย-รัฐบาลเยอรมนี มีมาช้านาน ทำให้นายเกออร์ค ชมิคท์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อช่วงปลายปี 2561 ได้ให้ความสนใจและเดินทางมาเยือนครั้งนี้ พร้อมทั้งยินดีให้การสนับสนุนในระดับรัฐบาล ระดับท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม การศึกษา หรืออื่นๆ ทั้งนี้วิทยาเขตขอนแก่น มุ่งมั่นแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบ RMUTI THAI MEISTERSCHUL โดยมีการส่งคณาจารย์ไปศึกษาและดูงาน ในหลักสูตร ไมส์เตอร์ ที่ประเทศเยอรมนี มีการส่งนักศึกษาและคณาจารย์แลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาการศึกษาการประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดี


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น