ทูต เยอรมนี ประจำประเทศไทย มาเยือนเทคนิค ไทย เยอรมัน ขอนแก่น

17 มกราคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายเกออร์ค ชมิคท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ที่เดินทางมาเยือนวิทยาเขตขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ผู้บริหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่านักเรียนเยอรมนี บุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมา วิทยาเขตขอนแก่น ที่ก่อตั้งจากสัญญาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2506 ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น แต่บุคคลทั่วไปนิยมเรียกว่า “เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น” จากสายสัมพันธ์ที่รัฐบาลไทย-รัฐบาลเยอรมนี มีมาช้านาน ทำให้นายเกออร์ค ชมิคท์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อช่วงปลายปี 2561 ได้ให้ความสนใจและเดินทางมาเยือนครั้งนี้ พร้อมทั้งยินดีให้การสนับสนุนในระดับรัฐบาล ระดับท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม การศึกษา หรืออื่นๆ ทั้งนี้วิทยาเขตขอนแก่น มุ่งมั่นแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบ RMUTI THAI MEISTERSCHUL โดยมีการส่งคณาจารย์ไปศึกษาและดูงาน ในหลักสูตร ไมส์เตอร์ ที่ประเทศเยอรมนี มีการส่งนักศึกษาและคณาจารย์แลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาการศึกษาการประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น