พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีแก่เด็กออทีสติก

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีแก่เด็กออทีสติก และเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น       เนื่องด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจน เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องในการ เรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้ รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดีมีคุณธรรม และยังสนับสนุนผู้ที่มีความ บกพร่อง และมีความต้องการจำเป็นพิเศษ และในอีกหลายๆ ด้าน และในปีการศึกษานี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 ขอนแก่น ได้รับการจัดสรรจำนวนทุนการ ศึกษาทั้งสิ้น 279 ทุนๆละ 5,000 บาท โดยวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กพิการได้รับทุน สนับสนุนการศึกษา และเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้รับทุนตามความต้องการพิเศษเฉพาะบุคคล

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น