รมว เกษตร ลงพื้นที่พบเกษตรกร ที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 มกราคม 2562    นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมแปลงข้าวโพดของเกษตรกร ณ บ้านเปือยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  โดยมี ปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ จากนั้น เวลา 15.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบเกษตรกรเจ้าของแปลง(นายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร หมอดินอาสา) ผู้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าว 19 ไร่ ให้เป็นเกษตรผสมผสาน ปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมทั้งทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  และ รมว เกษตรฯ ได้พบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และกลุ่มเกษตรกรพื้นที่ดินเค็ม จากเดิมเป็นที่ดินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวในการทำการเกษตรได้ผลผลิตดี ที่บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น