เปิดแล้วงาน OTOP ภูมิภาค 2562

กรมการพัฒนาชุมชนจัด ตลาดโอทอปช้อปฟิน อินครบวงจร งาน “OTOP ภูมิภาค 2562”
เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 27 ม.ค.ที่เวทีกลางสถานที่จัดงานสนามหน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดงาน Otop ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด OTOP ทั่วไทยรวมไว้ที่เดียว OTOP One Stop Shopping market ตลาดโอทอปช้อปฟิน อินครบวงจร โดยภายในงานนำเอาสินค้า OTOP ที่คัดสรรอย่างดีจากทั่วประเทศและอาหารชวนชิมที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด ยกทัพรวมกันมาจัดแสดงและจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดที่เป็นจุดจัดงาน ภายในโดมติดแอร์ซึ่งในงานจะตกแต่งด้วยสีสันที่เก๋ไก๋สร้างบรรยากาศให้เสมือนตลาดครบวงจรที่ทำให้ผู้มาเยือนมีความสุขกันกับการช็อปมีความสุขสนุกกับการชมและได้ดูโชว์และมีความเอร็ดอร่อยกับการชิมอาหารสุดยอดฝีมือจากต่างจังหวัดเรียกว่า”ช้อบ แบบชิคๆ ชิมแบบชิลๆชมแบบชัดๆและโชว์แบบฟินๆ”โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผวจ.ขอนแก่น นายธีรเชษฐ์ สอนปะละ พช.จังหวัดขอนแก่น นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายสมปอง อาจณรงค์ นักวิชาการพัฒนาการชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจน พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและสื่อมวลชนร่วมเปิดงาน
นายสมปอง นักวิชาการพัฒนาการชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายผลมาจากการดำเนินงานส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ภายใต้ยุทธศาสตร์ความสุข (Happiness Strategy)มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากด้วยการส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้นและกำหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อน 3 แนวทางประกอบด้วย 1. การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยองค์ความรู้เชิงนวัตกรรม และ3.การส่งเสริมช่องทางการตลาดสำหรับการส่งเสริมช่องทางการตลาดได้กำหนดให้มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานในระดับภูมิภาคมีนายสมปอง กล่าวอีกว่าสำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อสืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า OTOP เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาดสำหรับในปีงบประมาณพ. ศ. 2562 มีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 5 ครั้ง ทั้ง 4 ภูมิภาคโดยกำหนดจุดดำเนินการณจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชลบุรีซึ่งการจัดงาน Otop ภูมิภาคในครั้งนี้ดำเนินการเป็นจุดที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 มกราคมถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 7 วันมีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้นจำนวน 305 บูทกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 ถึง 5 ดาวจำนวน 270 บูท และอาหารชวนชิม 31 บูทตลอดจนการสาธิตกระบวนการ สาธิต กระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จำนวน 4 รายพร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้าโอทอปตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดงาน Otop ภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
ด้านนายนิสิต อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า จากการที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OTOP มาตั้งแต่ปี 2544 โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทุนที่มีอยู่มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้การลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตลอดจนส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งมีประชาชนมาลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP มากถึง 80,141 ราย แยกเป็น 167,403 ผลิตภัณฑ์
นายนิสิต อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวด้วยว่าซึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้นมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เช่นการสร้างกลุ่มศิลปิน OTOP การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์จักสาน ย่านลิเภา ใบไม้สีทอง เป็นต้นนอกจากนั้นยังมีการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ได้แก่การพัฒนากระเป๋าแบรนด์เนม และการพัฒนา OTOP เพื่อจำหน่ายบนสายการบิน (OTOP on board) ผลจากการพัฒนาทำให้ยอดจำหน่ายในปี 2561 มีมากกว่า193,000ล้านบาท
นายนิสิต กล่าวด้วยว่าสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลในระยะต่อไป รัฐบาล ได้ มอบหมายให้กรมพัฒการพัฒนาชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการ OTOP นวัตวิถี โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่ที่มีสินค้า OTOP และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปซื้อสินค้า OTOP ยังมีแหล่งผลิตทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางออกมาจำหน่ายสินค้านอกพื้นที่ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆเพิ่มขึ้นในหมู่บ้านนอกจากนั้นยังจะมีโครงสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถในการเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เช่นโครงการ OTOP จูเนียร์,Young OTOP เป็นต้น ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายยอดจำหน่ายในปี 2562 ไว้จำนวน 2 แสนล้านบาท ซึ่งการจัดงาน Otop ภูมิภาคในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น