มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ ได้จัด ประชุมสัมมนาแนะแนวการศึกษาทางไกล

23 มค 62 ที่โรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่น สถาบันวาทศิลป์ สถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ ได้จัด ประชุมสัมมนาแนะแนวการศึกษาทางไกล กับมหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านศาสนาที่ไม่แสวงกำไรและเป็นสถาบันอิสระที่ได้รับรอง จากรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา และไม่ได้ขอการรับรองสถานะจากประเทศไทย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้น การนำองค์ความรู้ จากนักศึกษามาเป็นองค์ความรู้ ทั้งนี้ การศึกษาจะไม่มีการวิจัยแต่ใช้การวิจักษ์เอาองค์ความรู้ของตัวเองมาจัดระบบความคิด โดย พันโท ดร.พิสิฐชาญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันสมทบ Bou ได้กล่าวต้อนรับ ผู้ที่มารับฟังการสัมมนา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ประสานดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ มาบรรยาย ให้กับผู้สนใจ รับฟัง ถึงการ เรียนรู้ กับมหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ ทั้งนี้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์มุ่งเชื่อมโยงพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทุกหนทุกแห่งร่วมกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อการบ่มเพาะจิตวิญญาณของมนุษย์สู่ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนและสังคมบนฐานแห่งความดีความงามตามหลักแห่งศาสนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น