ขอนแก่น จัดงาน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 4

30 มค 62 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึง 3 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น  ภายใต้แนวคิด Smart Industry for Smart City เป็นการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมต่างๆ   เพื่อรองรับการเป็นเมือง Smart City และกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน ในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง GMS  โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ต่อเนื่องและเป็นการยกระดับงานระดับภูมิภาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า  การจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งนี้  เป็นการแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการเป็นเมือง MICE CITY ซึ่งมีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการจัดประชุมขนาดใหญ่และแสดงสินค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนด้านอื่นๆ   อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเป็นการ เพื่อเป็นประตูก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   ตามนโยบายของรัฐบาล นายทรงศักดิ์  ทองไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า  รายละเอียดของงานในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Concept Smart Industry for Smart City เป็นการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี   สินค้าบริการในอุตสาหกรรมต่างๆที่เพื่อรองรับการเป็นเมือง Smart City และกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง   โดยงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ส่วนแรกเป็นนิทรรศการสมาร์ทซิตี้ด้านต่างๆของจังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล   และรวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษา  ในจังหวัดขอนแก่น     ส่วนที่ 2 เป็นโซนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสินค้าและบริการต่างๆของอุตสาหกรรมกว่า 250 บูธ   ได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์   อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร  อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง   อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และ ICT    อุตสาหกรรมโลจิสติกส์  เครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม   เครื่องจักรกลขนาดใหญ่อุตสาหกรรมหนักก็นำมาแสดงอยู่หน้าศูนย์แสดงสินค้า   รวมทั้งงานวิจัยจากภาคการศึกษาที่นำมาแสดงในงานด้วย    ส่วนที่ 3 เป็นกิจกรรมการอบรมสัมมนาหลายหัวข้อเช่นการอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้าน ชิปปิ้ง    การเสวนาอุตสาหกรรมระบบราง    ความท้าทายโอกาสของ SME ไทย การปาฐกถาพิเศษเรื่องสมาร์ทซิตี้   โดยพลอากาศเอกประจิน   จั่นตอง   รองนายกรองนายกรัฐมนตรีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น