“เมืองพล” จัดใหญ่!งานประเพณี”บุญกุ้มข้าวใหญ่และงานกาชาด”

ครบรอบ105 ปี “เมืองพล”
จัดใหญ่!งานประเพณี”บุญกุ้มข้าวใหญ่และงานกาชาด”
อำเภอพลอนุรักษ์ประเพณี”บุญกุ้มข้าวใหญ่และงานกาชาดอำเภอพล”ฮอดเดือน 2 อย่าสุช้าข้าวใหม่ปลามัน ให้เอามาโฮม แต่งบุญประทายข้าว เชิญให้มาโฮมเต้าอย่าพากันขี้ถี่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ตั้งแต่กี้พี่น้องให้รักษา”
เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 1 ก.พ.ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพล จ.ขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และงานกาชาดอำเภอพล ประจำปี 2562 โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น อำเภอพลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าคหบดี แขกผู้มีเกียรติและขบวนนางรำกว่า 4,000 คน ร่วมงานประเพณี”บุญกุ้มข้าวใหญ่และงานกาชาดอำเภอพล”ในครั้งนี้
นายศิริวัฒน์ นายอำเภอพล กล่าวว่า การทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ เป็นจารีตประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานของพี่น้องไทอีสานแต่โบราณ จนถือเป็น”ฮีต”หรือ”จารีต”ซึ่งเกิดจากคติความเชื่อที่ว่าเมื่อนำข้าวในนาขึ้นสู่ยุ้งฉาง ก็ควรจะมีการสรรเสริญบูชาและบวงสรวงคุณข้าวคุณน้ำ และบูชาแม่โพสพซึ่งเป็นเทพแห่งข้าว เพื่อระลึกถึงบุญคุณของข้าวนั่นเอง ดังนั้นพี่น้องชาวพุทธจึงได้ร่วมมือกันจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2512 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพล จ.ขอนแก่น
นายศิริวัฒน์ กล่าวอีกว่าการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรมดีงาม และความกตัญญููกตเวทีต่อข้าว ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนา และเกษตรกรรม รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของข้าว พร้อมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความรักความสามัคคีประกอบการทำบุญตามประเพณีตามแนวพระบรมราโชวาทที่ว่า”รู้รักสามัคคี”และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ของอำเภอพลผลิตผลทางการเกษตรเป็นผลทางการเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านและโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
นายปานทอง รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า อำเภอพลเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานร่วม 100 กว่าปี มีของดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น โนนแท่นพระ โสกผีดิบ อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย ในด้านผลิตพลและสินค้าที่สำคัญ เช่นผ้าไหมมัดหมี่ ฮีต12 บุญราศี หม่ำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารพิษ เป็นต้น
นายปานทอง รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวด้วยว่าซึ่งในการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ฯในครั้งนี้ ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่พี่น้องประชาชนชาวคนพร้อมใจกันจัดขึ้นและดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 แล้ว แสดงออกถึงความพร้อมเพียงความรักความสามัคคีของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าของอำเภอพล ที่ได้มีส่วนร่วมในพิธีงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ฯในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำนึกและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของพี่น้องประชาชน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ภาคราชการ ของอำเภอพล ที่จะช่วยกันธำรงไว้ซึ่งงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ฯ เนื่องจากเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของวิถีชีวิตแบบชาวอีสาน ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา นานจนเรียกว่า”ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น