พช ขอนแก่นประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด .5 ก.พ.2562 นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด (Knowlede –Besed OTOP : KBO) โดยมีนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการฯเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม เป้าหมาย จำนวน 10 กลุ่ม โดยให้อำเภอพิจารณาผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ที่มีศักยภาพ หรือระดับ 1-3 ดาว ที่ลงทะเบียน OTOP ปี 2557-2561 อำเภอละ 1 กลุ่ม โดยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้นำผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ และเตรียมข้อมูลนำเสนอ แก่คณะกรรมการ ฯ ในขั้นตอนต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น