กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ มข ยกระดับสินค้า OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ให้ได้มาตรฐาน

20 เมษายน 2560-  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีประชาสัมพันธ์ เปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP อาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองบัวลำภู และอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานขั้นต้นจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ให้สามารถพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบหมายให้ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิชาการ ให้คำปรึกษาเชิงลึก ส่งเสริมนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาสินค้าให้กับชุมชนสอดคล้องและตอบรับกับนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปตามเป้าหมาย ครัวไทยสู่ครัวโลก รวมทั้ง ประเทศไทย 4.0 อีกด้วย

 


เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับการรับรองมตรฐานขั้นต้นจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ให้สามารถพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  ดูคลิปข่าวเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น