กรมทางหลวงชนบท ปฐมนิเทศโครงการ งานสำรวจออกแบบถนนสาย ต.ท่าพระ อ.เมือง – ถึงแยก อ.พระยืน ขอนแก่น

12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องภูผาม่าน ชั้น 1 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กรมทางหลวงชนบท ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานสำรวจออกแบบถนนสาย ขก.1011 แยก ทล. 2 ต.ท่าพระ อ.เมือง – แยก ทล. 2062 บ.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ทำให้การเดินทางมีความปลอดภัย สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพิ่มศักยภาพของจังหวัดในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
ทั้งนี้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ. จังหวัดขอนแก่น) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาเห็นว่าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสาย ขก.1011 แยก ทล. 2 ต.ท่าพระ อ.เมือง – แยก ทล. 2062 บ.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น จะสามารถแก้ไขปัญหาจราจร และเพิ่มศักยภาพของจังหวัดในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม ทำให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกปลอดภัยในเส้นทาง และสนับสนุนโครงการรถไฟ ทางคู่สายจิระ – ขอนแก่น ในการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางรางกับทางบก ทั้งนี่เพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบ พร้อมศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ถนนสาย ขก.1011 แยก ทล. ๒ – บ.พระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร
โดยจุดเริ่มต้นโครงการเริ่มจากถนนสาย ทล. 2 บริเวณบ้านหนองบัวดีหมี โดยถนนของโครงการอยู่บนถนนของทางหลวงชนบทสาย ขก.1011 ตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 2 ประมาณกิโลเมตรที่ 324+300 มุ่งหน้าไปตามถนนสาย ขก.1011 ไปสิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ทล.2062 บริเวณ กิโลเมตรที่ 15+400 บ้านพระยืน ในระหว่างทางผ่านหมู่บ้านบางช่วงได้แก่ บ้านหนองโพธิ์,บ้านโนนตุ่น,บ้านหนองแวง,บ้านหนองจิก สลับบางช่วงเป็นพื้นที่การเกษตร ทำนา ,ปลูกอ้อย ระยะทางรวมประมาณ 14 กิโลเมตรเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น