กรมทางหลวงชนบท ปฐมนิเทศโครงการ งานสำรวจออกแบบถนนสาย ต.ท่าพระ อ.เมือง – ถึงแยก อ.พระยืน ขอนแก่น

12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องภูผาม่าน ชั้น 1 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กรมทางหลวงชนบท ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานสำรวจออกแบบถนนสาย ขก.1011 แยก ทล. 2 ต.ท่าพระ อ.เมือง – แยก ทล. 2062 บ.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ทำให้การเดินทางมีความปลอดภัย สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพิ่มศักยภาพของจังหวัดในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
ทั้งนี้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ. จังหวัดขอนแก่น) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาเห็นว่าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสาย ขก.1011 แยก ทล. 2 ต.ท่าพระ อ.เมือง – แยก ทล. 2062 บ.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น จะสามารถแก้ไขปัญหาจราจร และเพิ่มศักยภาพของจังหวัดในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม ทำให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกปลอดภัยในเส้นทาง และสนับสนุนโครงการรถไฟ ทางคู่สายจิระ – ขอนแก่น ในการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางรางกับทางบก ทั้งนี่เพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบ พร้อมศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ถนนสาย ขก.1011 แยก ทล. ๒ – บ.พระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร
โดยจุดเริ่มต้นโครงการเริ่มจากถนนสาย ทล. 2 บริเวณบ้านหนองบัวดีหมี โดยถนนของโครงการอยู่บนถนนของทางหลวงชนบทสาย ขก.1011 ตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 2 ประมาณกิโลเมตรที่ 324+300 มุ่งหน้าไปตามถนนสาย ขก.1011 ไปสิ้นสุดโครงการที่ถนนสาย ทล.2062 บริเวณ กิโลเมตรที่ 15+400 บ้านพระยืน ในระหว่างทางผ่านหมู่บ้านบางช่วงได้แก่ บ้านหนองโพธิ์,บ้านโนนตุ่น,บ้านหนองแวง,บ้านหนองจิก สลับบางช่วงเป็นพื้นที่การเกษตร ทำนา ,ปลูกอ้อย ระยะทางรวมประมาณ 14 กิโลเมตร


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น