ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆะบูชา

ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆะบูชา นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวขอนแก่นกว่า 200 คน สวมใส่ชุดสีขาวร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ที่วัดธาตุ พระอารามหลวง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในวันมาฆะบูชา โดยมีพระโสภณ พัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายที่วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุป คือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น