โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย กล่าวถึงการแผนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ว่า ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนหลายพื้นที่ เพื่อให้ทางเขื่อนอุบลรัตน์ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ดำเนินการส่งน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำตามหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ เนื่องจากแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติที่ชาวบ้านนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปามีไม่เพียงพอ ดังนั้นทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จึงทำหนังสือถึง ผอ.โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อขอปรับแผนการใช้น้ำ โดยได้เริ่มส่งน้ำเข้าระบบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ลำน้ำพองเป็นโครงการที่รับน้ำมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ส่งจ่ายไปตามระบบชลประทานของโครงการฯ ผ่านลำน้ำพองและลำน้ำชี ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบคลองส่งน้ำชลประทานไปยังชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด งดทำนาปรังและให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น