โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย กล่าวถึงการแผนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ว่า ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนหลายพื้นที่ เพื่อให้ทางเขื่อนอุบลรัตน์ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ดำเนินการส่งน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำตามหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ เนื่องจากแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติที่ชาวบ้านนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปามีไม่เพียงพอ ดังนั้นทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จึงทำหนังสือถึง ผอ.โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อขอปรับแผนการใช้น้ำ โดยได้เริ่มส่งน้ำเข้าระบบตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ลำน้ำพองเป็นโครงการที่รับน้ำมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ส่งจ่ายไปตามระบบชลประทานของโครงการฯ ผ่านลำน้ำพองและลำน้ำชี ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบคลองส่งน้ำชลประทานไปยังชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด งดทำนาปรังและให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น