ครบรอบ 118 ปี กรมที่ดิน “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย

ครบรอบ 118 ปี กรมที่ดิน “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย”
เมื่อวันที่ 27 ก.พ.ณ หอประชุมเทศบาล ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นอภ.ชุมแพ เป็นประธานในพิธี “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดนมีนายประเสริฐ ทองเฝือ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ นายนิติรัฐ ไชยศรี ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
นายนิติรัฐ ผอ.ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จ.ขอนแก่น กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายด้านที่ดิน สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลผลิตโฉนดที่ดิน ที่ได้รับการพัฒนารูปแปลงที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กิจกรรมเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและออกโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กรมที่ดิน จึงจัดให้มี โครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว
นายนิติรัฐ กล่าวอีกว่าเนื่องในโอกาสครบรอบกรมที่ดิน 118 ปี เมื่อวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2562 กรมที่ดิน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเร่งรัดให้มีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สำหรับการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมทั้ง ถือเป็นหลักทรัพย์สำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง และครอบครัว พร้อมกับสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ และสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่น มีผลงานตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกส่วนราชการ รวมทั้งส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในวันนี้ เป็นการมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ในท้องที่ ต.นาเพียง และต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น รวม จำนวน 160 แปลง และต.กุดเค้า จำนวน 57 แปลง ต.นาข่า จำนวน 54 แปลง ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จำนวน 56 แปลง ต.แวงน้อย อ แวงน้อย จำนวน 74 แปลง ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จำนวน 55 แปลง รวม 4 อำเภอ 7 ตำบล รวมมอบโฉนดจำนวน 456 แปลง


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น