ขอนแก่น ประชุมคณะทำงานฯ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ฯ

จังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะทำงานฯ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 เลือกบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ปรางกู่ วัดกู่ประภาชัย อ.น้ำพอง จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำ ในวันที่ 6 เมษายน และวันที่ 8-9 เมษายน ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานประชุม คณะทำงานเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สืบเนื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงได้เตรียมการให้จังหวัดสำรวจแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งหมด 107 แห่ง และกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง รวมเป็น 108 แห่ง เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ทำการสำรวจตรวจบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 700 ปี พบคุณภาพดี พร้อมใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดกู่ประภาชัย ต.บัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง ที่มีโบราณสถานปรางค์กู่ประภาชัย ซึ่งมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) ที่ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้วและอยู่ในพื้นที่ของสำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น กรมศิลปากร เพื่อตรวจสอบคุณภาพบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พบว่าน้ำมีคุณภาพดี และพร้อมที่จะนำไปใช้ในพระราชพิธี สำหรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) สภาพปัจจุบันเป็นสระรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 11 เมตรยาว 21.9 เมตรผนังขอบสระทั้ง 4 ด้านเรียงด้วยศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลงไปบรรจบพื้นสระ ส่วนพื้นสระเป็นดินธรรมชาติที่มีตาน้ำซึมมีน้ำตลอดทั้งปี นับเป็นหนึ่งในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะมีการอัญเชิญน้ำจากสระไปใช้สำหรับพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อปี พ.ศ. 2530 และพระราชพิธีมหามงคลพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี พ.ศ. 2554 ของรัชกาลที่ 9 เป็นต้น การประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบนโยบายแก่คณะทำงานเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เน้นย้ำเรื่องความสะอาด ความบริสุทธิ์ คุณภาพของน้ำ รวมถึงภาชนะ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามสำนักพระราชวังกำหนด ซึ่งจังหวัดขอนแก่นกำหนดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งนำศักดิ์สิทธิ์ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ วัดกู่ประภาชัย ต.บัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น และพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 และวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น