จังหวัดเลย สร้างเครือข่ายลดโลกร้อน

5 มีนาคม 2562 ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ  อำเภอภูเรือ   จังหวัดเลย   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช    ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเรดด์พลัส โดยมีกลุ่มพื้นที่เป้าหมายสร้างชุมชนต้นแบบ เพื่อให้ความรู้ก  ารปรับกระบวนทัศน์และความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานตามกรอบงานของเรดด์พลัส และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนากรอบงานเรดด์พลัสภายในชุมชน   สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การปฏิบัติและเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนให้เป็นเครือข่ายต้นแบบที่มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนที่สนใจต่อไป         ทั้งนี้ โครงการ เรดด์พลัส เป็นกรอบงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า   ลดการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม  รวมถึงบทบาทในการอนุรักษ์ป่า   การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่   ซึ่งเป็นกรอบงานในการสมัครใจที่สร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   ที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายสนอง แก้วอำไพ หน.โครงการลดโลกร้อน จ.เลย  กล่าว่า การอบรมครั้งนี้ มีกิจกรรม การบรรยายการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการจัดการพื้นที่ป่า    การสร้างเครือข่าย การจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย   หลักการจัดทรัพยากรป่าไม้ตามหลักวิชาการและแนวทางรูปแบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการบรรยายกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้   โดยมีวิทยากรจากหลายภาคส่วนมาให้ความรู้ กับชาวบ้านที่ร่วม ฝึกอบรม โดยเป็นชาวบ้านจากชุมชนบ้านลาดค่าง ชุมชนบ้านไฮตากและชุมชนบ้านแก่งเกลี้ยง  อำเภอภูเรือจังหวัดเลย กว่า 30 คน ซึ่งเป็น ชุมชนเป้าหมายของโครงการ ประมวล ชวนจิต หน สถานีควบคุมไฟป่า ภูเรือ  กล่าว่า จากความร่วมมือ ของชุมชน ในเขตพื้นที่อุทยาน ได้รับความร่วมมือ จากชุมชนเป็นอย่างดี  ทำให้ การเผาป่าในพื้นที่ ในปีนี้ลดลง


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น