จังหวัดเลย สร้างเครือข่ายลดโลกร้อน

5 มีนาคม 2562 ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ  อำเภอภูเรือ   จังหวัดเลย   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช    ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายเรดด์พลัส โดยมีกลุ่มพื้นที่เป้าหมายสร้างชุมชนต้นแบบ เพื่อให้ความรู้ก  ารปรับกระบวนทัศน์และความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานตามกรอบงานของเรดด์พลัส และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนากรอบงานเรดด์พลัสภายในชุมชน   สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การปฏิบัติและเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนให้เป็นเครือข่ายต้นแบบที่มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนใกล้เคียงหรือชุมชนที่สนใจต่อไป         ทั้งนี้ โครงการ เรดด์พลัส เป็นกรอบงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า   ลดการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม  รวมถึงบทบาทในการอนุรักษ์ป่า   การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่   ซึ่งเป็นกรอบงานในการสมัครใจที่สร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   ที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายสนอง แก้วอำไพ หน.โครงการลดโลกร้อน จ.เลย  กล่าว่า การอบรมครั้งนี้ มีกิจกรรม การบรรยายการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการจัดการพื้นที่ป่า    การสร้างเครือข่าย การจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย   หลักการจัดทรัพยากรป่าไม้ตามหลักวิชาการและแนวทางรูปแบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการบรรยายกรอบงานเรดด์พลัส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้   โดยมีวิทยากรจากหลายภาคส่วนมาให้ความรู้ กับชาวบ้านที่ร่วม ฝึกอบรม โดยเป็นชาวบ้านจากชุมชนบ้านลาดค่าง ชุมชนบ้านไฮตากและชุมชนบ้านแก่งเกลี้ยง  อำเภอภูเรือจังหวัดเลย กว่า 30 คน ซึ่งเป็น ชุมชนเป้าหมายของโครงการ ประมวล ชวนจิต หน สถานีควบคุมไฟป่า ภูเรือ  กล่าว่า จากความร่วมมือ ของชุมชน ในเขตพื้นที่อุทยาน ได้รับความร่วมมือ จากชุมชนเป็นอย่างดี  ทำให้ การเผาป่าในพื้นที่ ในปีนี้ลดลงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น