ขอนแก่นรณรงค์งดเผาอ้อย ลดฝุ่น pm 2.5 พร้อมสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรยุค 4.0

ขอนแก่นรณรงค์งดเผาอ้อย ลดฝุ่น pm 2.5 พร้อมสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรยุค 4.0 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงานวันรณรงค์งดเผาอ้อย ลดฝุ่น pm 2.5 และสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรยุค 4.0 ที่แปลงอ้อย บ้านกุดหนองกี่ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย หันมาตัดอ้อยสด และนำเสนอเทคโนโลยีการเกษตรมาทดแทนการเผาอ้อย สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คาดหวังว่าในอีก 3 ปีจะลดการเผาอ้อยได้ 100 %ต่อไปจะมีแนวโน้มการเผาในพื้นที่การเกษตรลดลงซึ่งตอนนี้การเผาอ้อยลดจาก 60 % เหลือแค่ 30 % พร้อมทั้งได้แนะนำให้ความรู้ต่าง ๆ แก่เกษตรกรและชาวบ้าน ถึงโทษของฝุ่นละออง PM 2.5 วิธีการการตัดอ้อยเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม และการเพิ่มผลผลิตอ้อยโดยใช้ปุ๋ยทางใบ รวมทั้งการปรับเงินอ้อยที่ถูกเผามาส่งโรงงาน 30 บาทต่อตันแล้วนำไปเพิ่มให้คนที่ขายอ้อยสด โดยทุกภาคส่วนเข้ามาบูรราการทำงานให้เกษตรกรรวมกลุ่มแล้วทาง ธกส.ให้กู้นำมาพัฒนาเทคโลโลยีตามนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลเพราะหากนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาจะช่วยลดปัญหาการเผาอ้อยลงได้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น