สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน รับมอบใบสำคัญแสดงการรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.62 ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562 นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานมอบใบสำคัญแสดงการรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน ประจำจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ที่ผ่านการรับรองเป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 4 องค์กร คือ สมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน, ชมรมลีลาศคุ้มหนองคู จ.ขอนแก่น, ชมรมปืนแปดสีหราช, สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อย และองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 1 องค์กร คือ กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองกุงธนสาร นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันในจังหวัดขอนแก่นมี องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 113 องค์กร และองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 131 องค์กร ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีจุดประสงค์เพื่อให้การรับรองและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมหรือองค์กรภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนตามกฎหมายในรูปองค์กรสาธารณประโยชน์  มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน ที่ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมาย จะได้รับใบสำคัญแสดงการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ การประกาศแจ้งในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งสามารถใช้คำว่า (องค์กรสาธารณประโยชน์) ต่อท้ายชื่อองค์การได้   โดยมีสิทธิเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้ ดร.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน กล่าว่าสมาคมฯ ได้ทำงานเพื่อสาธารณะ มาหลายโครงการเช่น แจกผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ยากไร้ และอีกหลายโครงการ จึงได้ขอเป็นองค์กร สาธารณะประโยชน์ จากระทรวง พม  และจะได้จัดโครงการ เพื่อให้กับความรู้กับเด็กเยาวชน ในการให้เยาวชนเป็นนักข่าว เยาวชน เร็ว ๆ นี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น