จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันครอบครัว เด็ก สตรี พิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562

จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันครอบครัว เด็ก สตรี พิการ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึง การจัดงานวันครอบครัว ของจังหวัดขอนแก่นว่า ตามที่มติคณะมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติเพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและศักยภาพของผู้สูงอายุและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้ความสามารถทำประโยชน์แก่สังคมและมติ ครม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัวเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทอันยิ่งใหญ่ของสถาบันครอบครัว ที่มีส่วนสำคัญเป็นเบ้าหลอมคุณค่าชีวิตและบ่มเพาะคุณลักษณะที่งดงามของความเป็นมนุษย์ที่ดีต่อสังคม และ รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ อันเป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมทางสังคม จังหวัดขอนแก่นจึงได้ขับเคลื่อนงานเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสังคม
ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นได้จัดงาน ภายใต้อรรถบท ร้อยดวงใจ เด็กและสตรี สดใส ครอบครัวใส่ใจ สูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ความรุนแรง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน ทั้งนี้เพื่อ ให้ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบนโยบายและมาตรการแนวทางของรัฐ เข้าถึงประโยชน์หน้าที่ของพลเมือง มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม สืบสานและอนุรักษ์คุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล ครอบครัวและองค์กรต้นแบบเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นเป็น Social Smart City สู่ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การยกย่องเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุและการให้บริการและมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้สูงอายุ การส่งเสริมการเตรียมคนทุกวัยพร้อมรับสถานการณ์ผู้สูงอายุ การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริมให้ทุกคนแสดงความกตัญญูกตเวทีและมีกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น