ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานเปิดงาน วันสงกรานต์ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดบ้านให้ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ์ ผู้ปกครองเด็ก  เยี่ยมชม กิจกรรม การดำเนินงานของศูนย์ฯ  และได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์     โดยมีผู้รับบริการ และผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ มาร่วมงาน  กว่า 60 คน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อ ให้บุคคลออทิสติกได้มีโอกาสร่วม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  ส่งเสริมทักษะทางด้านสังคมให้กับบุคคลออทิสติก และเพื่อให้บุคคลออทิสติกได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม โดยบรรยากาศของงานมีการแสดงของผู้รับบริการ   และจากศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ขอนแก่น รวมทั้งมีการรดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ การขอพรจากผู้สูงอายุ   การละเล่นเช่นการแข่งชักคะเย้อ และมีการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีผู้ปกครอง ได้ร่วมกันออกร้านอาหารเพื่อบริการกับผู้มาร่วมงาน  


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น