ขอนแก่นเปิดกิจกรรมป้องกันพิษสุนัขบ้าตามปณิธานเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ

ขอนแก่นเปิดกิจกรรมป้องกันพิษสุนัขบ้าตามปณิธานเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดวุฒาราม สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สืบเนื่องจาก โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่สำคัญมาก ในแต่ละปีรัฐบาลไทยต้องสูญเสียงบประมาณหลายล้านบาท เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อวัคซีน สำหรับฉีดป้องกันโรคให้กับคนและสัตว์การรักษาผู้ที่ถูกสัตว์พาหะนำโรคกัด การเฝ้าระวังโรค การประชาสัมพันธ์ และใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านอื่นๆอีกมากมาย และด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย และทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ รวมถึงพระวิสัยทัศน์และพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 จึงเกิดแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2561 – 2563 จึงเป็นที่มาของ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามวาระแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2563 ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น จึงได้กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ขึ้น โดยนำ 8 ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นเข็มทิศนำทาง ในการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม และบรรลุตามเป้าหมาย คือ การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพื้นที่ ภายในปี พ.ศ.2563 ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 250 คน กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า บริการฉีดวัคซีน ขึ้นทะเบียนสัตว์ ทำหมันสุนัขจรจัด โดยบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์เขต ๔ ขอนแก่น ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น