มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ สสว พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ( Start up )

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น  ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราภิวัต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประธานเปิด “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ( Start up ) ปี 2560   ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้อนุมัติให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เกษตร Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน/ เครือข่ายวิสาหกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและบุคคลทั่วไป ที่ต้องการยกระดับเป็น SMEs ภาคการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมและ รับทราบถึงแนวทางการช่วยเหลือของภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบ SMEs ให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยดำเนินการเชื่อมโยงหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการในการให้องค์ความรู้ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดนำการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามความเหมาะสม อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อก้าวสู่สังคมผู้ประกอบการต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต อาจนาเสียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า เพื่อ ให้ผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับทราบแนวทางการช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนตามที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง  ทั้ง 4 ภาคคือภาคผลิต การค้า การบริการ และภาคเกษตร จึงทำโครงการขึ้นเพื่อพัฒนาทั้ง 4 ภาค ให้เข็มแข็ง การส่งเสริม ให้องค์ความรู้ คำปรึกษา เกี่ยวกับงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ใช้กลยุทธ์การตลาดนำการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตตามความเหมาะสม อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการต่อไป ในงานมีเกษตรกร Smart Farmmer วิสาหกิจชุมน ครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน

 

ที่ต้องการยกระดับเป็น SMEs ภาคการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมและ รับทราบถึงแนวทางการช่วยเหลือของภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบ SMEs ให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยดำเนินการเชื่อมโยงหน่วยงานส่งเสริมผู้ประกอบการในการให้องค์ความรู้ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้  ชมคลิปข่าวเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น