จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค

จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภค 29 เมษายน 2562 ที่ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น  นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน วันคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตะหนักถึงการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันนี้ภาครัฐ      องค์กรต่างๆ ได้มีการตื่นตัวในการดูแลผู้บริโภค เป็นอย่างมาก   คณะกรรมการคุ้มครอง ได้จัดตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2522 ที่มีพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลในยุคนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น  โดยได้ตราเป็นพระราชบัญญัติ  และทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2522 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลการใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2522 เป็นต้นมาและนับตั้งแต่นั้นมา เราจึงได้ถือเอาวันที่ 30 เมษายน  ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภค วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี  นี้ น่าจะได้กระตุ้นให้ทุกคน ทุกฝ่ายได้มองถึงปัญหาและตื่นตัวในการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้น หวังว่าผู้บริโภคจะได้รับการปกป้องอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยในงานมีการบูธ เพื่อให้บริการกับประชาชน เช่น สำนักงาน คปภ ศูนย์อนามัยที่ 7      สำนักงานสาธารณสุข  สำนักงาน กสทชเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น