ผลงาน นศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่น คว้ารางวัลผลงานสหกิจศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช มาเป็นประธานเปิดการจัดโครงการ ประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 โดยมี  คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้นิสิตนักศึกษามีเวทีในการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้เรื่องต่างๆด้วยสื่อที่หลากหลาย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้แก่อาจารย์และนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการเพิ่มจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต        สร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตผ่านกลไกลสหกิจศึกษา เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนิสิตนักศึกษาให้คิดการณ์ไกลและเข้าใจปรากฏการณ์ปัจจุบันในสังคม และเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษารับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมในการประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และสถาบันที่ไม่ได้กล่าวอีกกว่า 19 สถาบันฯ การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอโครงการสหกิจศึกษา 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสหกิจศึกษานานาชาติ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และการจัดการ และ กลุ่มนวัตกรรมสหกิจศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือก รวมจำนวน 20 โครงการ  สำหรับผลงานที่ชนะเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ คือผลงานการลดของเสียในกระบวนการหล่อเหล็กหล่อเหนียว จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น  ด้านสังคมศาสตร์ ผลงานระบบคงคลัง  ด้านกลุ่มนานาชาติ ผลงานการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประชากรจุลินทรีย์ในต้นข้าวภายใต้สภาวะแหง้แล้งโดยใช้เทคนิค16s Sequencing  และด้านนวัตกรรม คือผลงานเครื่องมือวัดค่า Over Travel ของรีเลย์

สร้างขีดความสามารถเชิงการแข่งขันขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตผ่านกลไกลสหกิจศึกษา เพื่อเปิดโลกทัศน์ของนิสิตนักศึกษาให้คิดการณ์ไกลและเข้าใจปรากฏการณ์ปัจจุบันในสังคม และเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษารับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น