พม.จัดงานการสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ยุค 4.0

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ที่ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5, 6 และ 7 โดยร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ, ทีม One Home จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งทางภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันจัดงาน “การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ยุค 4.0” เวทีวิชาการ 4 ภาค ประจำปี 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มาเป็นประธานเปิดงาน โดยงานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 แล้ว การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ เป็นการค้นหาและกำหนดประเด็นเชิงนโยบาย สู่การจัดงาน Thailand Social Expo 2019 ซึ่งกำหนดขึ้นในเดือน กรกฎาคม 2562 นี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้เชี่ยวชาญ, และนักวิชาการ อาสาสมัคร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์กรภาคประชาชน ภาคประชาสังคม, ภาครัฐ ภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการด้านผู้สูงอายุ 
ทั้งนี้กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้กำหนดมาตรการขับเคลื่อน ระเบียบวาระแห่งชาติ 
ดังกล่าว โดย ใช้หลัก 6 Sustainable และ 4 Change ซึ่งประกอบด้วย การสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ การ ส่งเสริมการมีงานทำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ สร้างระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ การปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัย ธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมในทุกมิติ ) ยกระดับความร่วมมือเสริมสร้างพลังสังคมผู้สูงอายุ เช่น การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการ ทำงานด้านผู้สูงอายุ ) การปฏิรูประบบข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ และการ พลิกโฉมนวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมผู้สูงอายุเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น