สหรัฐฯ ติวเข้มผู้พิการขอนแก่น ส่งฑูตวัฒนธรรมและกีฬา จัดกิจกรรมร่วมผู้พิการ-เด็กพิเศษ

สหรัฐฯ ติวเข้มผู้พิการขอนแก่น ส่งฑูตวัฒนธรรมและกีฬา จัดกิจกรรมร่วมผู้พิการ-เด็กพิเศษ เมือเวลา 13.30 น. วันที่ 31 พ.ค.2562 ที่ศูนย์พัฒนาบุคคลออทิสติก ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ริมบึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายนีลล์ มูระตะ ( Mr.Neil Murata) ผู้ช่วยฑูตฝ่ายวัฒนธรรมและการกีฬา สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาเปิดกว้างเพื่อทุกคน ซึ่งสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในพื้นที่ จ.ขอนแก่น โดยมีผู้ปกครอง,คณะอาจารย์,ผู้ดูแลรวมไปถึงผู้พิการในกลุ่มออทิสติส-พิการทางสายตา-พิการทางร่างกาย ทุกช่วงอายุเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง นายนีลล์ มูระตะ ผู้ช่วยฑูตฝ่ายวัฒนธรรมและการกีฬาฯ กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้วเข้าสู่ปีที่ 3 โดยมีสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลคนพิการในประเภทต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมแล้วรวม 15 แห่ง ซึ่ง จ.ขอนแก่น ซึ่งสถานฑูตฯ โดยคณะฑูตการกีฬา ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในระหว่างวันที่ 29-31 พ.ค. รวมทั้งหมด 5 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนการศึกษาพิเศษคนตาบอด,โรงเรียนคำแคนวิทยาคม,โรงเรียนโสตศึกษา(หูหนวก)ขอนแก่น,ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ” ในการจัดกิจกรรมนั่นได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเริ่มจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงดูหรือการเข้าใจ ในกลุ่มเด็กพิการในแต่ละประเภท การให้กำลังใจ การสร้างแรงบัลดาลใจ และกระตุ้นให้เยาวชนคนพิการ ได้มีกำลังใจและต้องการที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และที่สำคัญคือการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนและเทคนิคในการเล่นกีฬาแต่ละประเภทแก่ผู้พิการในด้านต่างๆเพราะกีฬานั้นเปิดกว้างเพื่อทุกคน” นายนีลล์ กล่าวต่ออีกว่า หลังสิ้นสุดการบรรยายในห้องแล้วคณะอาจารย์ ผู้ปกครอง เด็กๆและคณะฑูต จะลงพื้นที่ปฎิบัติงานจริงหรือการร่วมกันทำ Work shop ด้วยการเล่นกีฬาเสริมทักษะเฉพาะทางโดยแยกการเล่นกีฬาให้ตรงกับความพิการของเด็กแต่ละกลุ่ม โดยการนำของ ดร.เบ็คกี้ คลาร์ก ฑูตทางการกีฬา ซี่งเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงหูหนวกทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ที่คว้าเหรียญทอง และเหรียญเงิน มาแล้ว มาสร้างแรงบัลดาลใจให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนผู้พิการชาวไทยที่สามารถใช้กีฬาในการพัฒนาทักษะ การใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมกีฬาจนนำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและครอบครัว รวมไปถึงการสร้างความมั่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น