ผู้ว่าฯขอนแก่น พาโยนกล้า งานวันข้าวและชาวนาไทย

ผู้ว่าฯขอนแก่น พาโยนกล้างานวันข้าวและชาวนาไทย
      วันที่ 5 มิ.ย. 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาไทยพร้อมมอบเกียรติบัตรมอบพันธุ์กล้าไม้ มอบปลาไปปล่อยในสระน้ำชุมชน จัดที่ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ ที่ปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศ  ข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อประเทศ เนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกันโยนต้นกล้าปลุกข้าวแปลงใหญ่พร้อมชมการแสดงแข่งขันรถไถนาเดินตามสร้างความสนุกสนานให้กับผู้มาชมงาน 
      การจัดงานครั้งนี้ทุกหน่วยให้ความสำคัญกับชาวนา รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาในช่วงที่ชาวนากำลังทำนา ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ซึ่งกิจกรรมในปีนี้จะมีการจัดนิทรรศการวิถีชาวนาตั้งแต่อดีตจนถึงยุคชาวนา 4.0 จะเน้นในเรื่องการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้การพัฒนาภาคเกษตรเป็นไปตามยุคสมัย นอกจากนี้ยังมีการสาธิต การแสดง และการประกวดแข่งขัน ผลิตผลทางการเกษตร การประกวดแข่งขันภูมิปัญญา ผลิตผลการแปรรูปจากข้าว การประกวดนวัตกรรมจากข้าวหลากหลายชนิด การประกวดหุ่นฟางข้าว ชมวิถีชีวิตชาวนา การจำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น