ขอนแก่นจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก

ขอนแก่นจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก
วันที่ 8 มิ.ย.2562 ที่ขอนแก่นฮอลล์ เซนทรัลพลาซา ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมรมผู้บริจาคโลหิตขอนแก่น โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรม ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก จังหวัดขอนแก่น สำหรับกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปีนี้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิดหลัก คือ Save Blood For All “ให้โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ”
สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด Save Blood For All “ให้โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ” โดยในการบริจาคโลหิต ผู้ที่จะสามารถบริจาคโลหิตได้ต้องมีพื้นฐานจิตใจ ประกอบด้วย ความเมตตา มีความรักและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น จึงจะสามารถยอมเจ็บตัวเพื่อผู้อื่น ยอมเสียเวลาและเสียสละสิ่งมีค่าคือโลหิตในร่างกาย เพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อหวังที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่บริจาคโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมอ ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นและความศรัทธาอย่างสูงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น