เกษตรกรขอนแก่นใช้น้ำบาดาลเพิ่ม ศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร

เกษตรกรขอนแก่นใช้น้ำบาดาลเพิ่ม ศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร
เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมอบรม ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร ทั้งนี้มีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนบ่อบาดาลจาก 10 อำเภอ จังหวัดขอนแก่น กว่า 100 คน เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายนอกเขตชลประทาน จำนวน 100 บ่อ และฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล จำนวน 200 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำบาดาลและแนวทางการใช้ประโยชน์บ่อบาดาลในด้านเกษตรกรรมอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ปัญหาภาวะภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและพี่น้องเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดขอนแก่นตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาในทุกมิติ รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน สืบเนื่องจากรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง โดยเฉพาะ จ.ขอนแก่นกำลังเข้าสู่ภาวะภัยแล้ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการ “น้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง” จ.ขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น