ขอนแก่น จัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในรอบคัดเลือก ภาคอีสานตอนบน

3 กรกฎาคม 2562 ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในรอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 28 ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่นได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในเครือข่าย 7 จังหวัดประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร หนองคายหนองบัวลำภู มหาสารคาม เลยและบึงกาฬ รวม 9 จังหวัด ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยจัดระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม ทั้งนี้เพื่อจูงใจและสนับสนุนให้กำลังแรงงานไทยมีความพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือของตนเองให้ได้มาตรฐาน ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงฝีมือเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับภาคและระดับชาติและ และระดับนานาชาติ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะฝีมือของกำลังแรงงานให้ทันต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 25 สาขา เป็นประเภทเยาวชนระหว่างอายุ 15 ถึง 20 ปี รวมผู้มี เข้าสมัครแข่งขันทั้งสิ้น 296 คน โดยในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับหน่วยงาน บริษัทห้างร้าน ที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น